Šiesta detská sv. omša. Boh Ťa nikdy neopúšťa

Šiesta detská sv. omša

Piatok 15. marca 2019

Rudinská 18,00 hod.

Druhá pôstna nedeľa

Boh Ťa nikdy neopúšťa – ani v utrpení. Buď svetlom

 

Vítam všetkých na ďalšej detskej sv. omši. Dnešná je prvá v takom zaujímavom období.

Otázka deťom:

Aké obdobie prežívame v cirkevnom kalendári?

(Obdobie pôstu)

Kedy začalo toto obdobie?

(na Popolcovú stredu)

 

 

Čo robil kňaz v túto stredu, čo sme prijali, aký je to symbol?

(značil nás popolom, prijali sme symbol pominuteľnosti sveta - popol

 

Aké má kňaz rúcho?

(fialové)

 

Čo symbolizuje?

(Pokánie)

 

Kňaz:

Každý rok v 2. Pôstnu nedeľu čítame o tejto udalosti, ktorú sme počuli aj dnes.  Je to premenenie Pána Ježiša na hore Tábor. Píšu o nej všetci traja evanjelisti: Matúš, Marek a v tomto roku počúvame evanjeliá podľa sv......

 

(Sv. Lukáša)

Vieme, že ešte je 4.eEvanjelista – svätý án. Ale jeho evanjelium je trocha iné ako týchto troch. Počuli sme dnes teda sv. Lukáša.

 

Keď teda každý rok je to isté evanjelium, pozrime sa dnes napríklad na hory. Aké hory možno vidieť v Biblii?

 

Ako voláme horu z dnešného evanjelia?

(Hora Premenenia)

 

Aké hory ešte poznáte zo Svätého Písma?

(Hora Sinaj – Desatoro

Blahoslavenstiev – reč Pána Ježiša

Nebo – Mojžiš tam umrel,

Hora pokušenia,

Olivová hora – getsemanská záhrada

Golgota – kde Pán Ježiš bol ukrižovaný

Morja - Abrahám prišiel na horu Morja)

 

Mám so sebou niekoľko hôr. Len päť

Hora Sinaj

Blahoslavenstiev 

Golgota

Hora Nanebovstúpenia

Hora Premenenia

 

Veľa vážnych situácií sa vlastne odohralo na horách.

 

Kňaz:

Pán Ježiš prišiel na horu aj s učeníkmi. Chcel im ukázať niečo veľmi dôležité.

 

Otázka deťom:

Aké evanjelium sme si vypočuli, aké sa bude čítať v nedeľu?

(Pán Ježiš je na hore Tábor, kde sa premenil pred učeníkmi)

 

Kňaz:

Dobre a teraz sa chcem presvedčiť, či ste dobre počúvali. Zapamätali sme si mená? Viete, kto bol na hore Tábor? Kto zažil túto vznešenú krásu? Kto z apoštolov tam bol, koho Pán Ježiš vzal zo sebou?

(Peter, Jakub, Ján)

 

Áno, boli tam traja najdôležitejší apoštoli Pána Ježiša. A s nimi sa na hore ukázali dvaja najdôležitejší ľudia Starého Zákona.

Teda, kto sa tam zjavil pri Pánovi Ježišovi?

(Mojžiš a Eliáš)

 

Skúsme teraz povedať, čo sa tam stalo s Pánom Ježišom?

(Premenil sa)

 

Kňaz:

Správna odpoveď, ale ešte ju treba doplniť.

Premenil sa na niečo: na niekoho iného, alebo na kameň, alebo na strom?

 

On sa premenil tak inak, bol iný.

Ale aký: bol iný? Čo bolo iné?

 

Deti:

Tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.

Bol ako slnko a svetlo

 

Kňaz:

 A keďže chceli stavať stany, chceli tam zostať na dlhšie. A keď tam chceli zostať, to znamená, že sa im to začalo páčiť.  Chceli si to všetko akosi viac vidieť  a prežiť. Myslím, že to je jeden z dôležitých okamihov na hore Tábor. Na inom mieste Pán Ježiš hovorí slová: 

 

„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“.

Pán Ježiš sa dnes ukázal apoštolom v krásnom bielom šate. Oni boli z toho paf! On ich chcel uistiť v jednom. Je Boh! Pamätajte na to! Chcel, aby si to pripomínali hlavne vtedy, keď všetci od neho zutekajú, aj vtedy, keď bude niesť kríž, aby apoštoli nikdy nepochybovali, že aj týmto spôsobom vypĺňa Boží plán. Že aj v utrpení je stále Boh!

 

Všetci máme tak trochu svietiť. Dokonca sa aj tak hovorí: „svieť príkladom!“ Kresťan svieti Božím príkladom a to svieti tak krásne, že iní ľudia nechcú od neho odísť, lebo pri ňom nachádzajú niečo krásne, čo je cenné. To je naša úloha tu dolu na zemi, tak ako bola úloha apoštolov, keď zišli z hory Tábor.  

 

Otázka deťom:

Čo chce aj od nás Pán Ježiš? 

(Aby sme aj my boli svetielkom pre iných)

 

Príbeh:

Otec o svojom synovi

 

Záver:

Ľudský život je ako sínusoida. Raz hore, raz dole. Je ľahký i ťažký. Ale nikdy nestrácaj nádej. Boh je s tebou! Buď aj ty s Bohom a svieť dobrým príkladom. 

 

Otázky:

1. Kedy začalo obdobie veľkého pôstu?

2.Kde sa odohrávalo v Starom aj v Novom Zákone veľa vážnych situácií?

3. Aké hory poznáš zo Svätého Písma?

4. Koho zobral Pán Ježiš na horu Tábor?

5. Kto sa zjavil na hore Tábor s Pánom Ježišom?

6. Čo chce aj od nás Pán Ježiš? 

 

Úloha pre deti

Pomôž každý deň v nasledujúcom týždni aspoň jednému človeku pri plnení jeho povinností. 

 

Obrázok:

Blízko Pána Ježiša Ti je dobre. On ťa pozná a On ťa aj čaká na každej nedeľnej svätej omši.

 

 

 

 

Pán Ježiš sa premenil počas modlitby. Každá modlitba premieňa – teba tiež.

 

 

2. pôstna nedeľa C

 

Kniha Genezis   −   Gn 15, 5-12. 17-18

 

Boh uzaviera s verným Abrahámom zmluvu

 

Boh vyviedol Abrama von a povedal mu: „Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak môžeš.“ A uistil ho: „Také bude tvoje potomstvo.“ On uveril Pánovi a to sa mu počítalo za spravodlivosť. Potom mu povedal: „Ja som Pán, ja som ťa vyviedol z Uru Chaldejcov, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu.“ On sa opýtal: „Pane, Bože, podľa čoho spoznám, že ju budem vlastniť?“ Pán odpovedal: „Prines mi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu a trojročného barana, hrdličku a holubicu.“

On vzal všetky tieto zvieratá, rozpolil ich a obe polovice položil vzájomne oproti sebe; vtáky však nerozpolil. Na mŕtve telá zlietali dravé vtáky a Abram ich odháňal.

Keď zapadlo slnko, na Abrama doľahol tvrdý spánok a prenikla ho veľká, príšerná hrôza.

Keď už slnko zapadlo a nastala hustá tma, zjavila sa dymiaca pec a ohnivá pochodeň, ktorá prechádzala pomedzi rozpolené zvieratá.

V ten deň Pán uzavrel s Abramom zmluvu slovami: „Tvojmu potomstvu dám túto krajinu od Egyptskej rieky až po veľkú rieku, Eufrat.“

 

Pošuli sme Božie slovo.

 

 

R.: Pán je moje svetlo a moja spása.

 

Kniha žalmov   −   Ž 27, 1. 7-8. 9a-c. 13-14

 

Pán je moje svetlo a moja spása,*

koho sa mám báť?

Pán je ochranca môjho života, *

pred kým sa mám strachovať? R.

 

Čuj, Pane, hlas môjho volania, *

zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma.

V srdci mi znejú tvoje slová: †

„Hľadajte moju tvár!“ *

Pane, ja hľadám tvoju tvár. R.

 

Neodvracaj svoju tvár odo mňa, †

neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka. *

Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma. R.

 

Verím, že uvidím dobrodenia Pánove *

v krajine žijúcich.

Očakávaj Pána a buď statočný; *

srdce maj silné a drž sa Pána. R.

 

List Filipanom   −   Flp 3, 17 – 4, 1

 

Kristus nás pripodobní svojmu oslávenému telu

 

Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú podľa vzoru, aký máte v nás! Lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. Ich koniec je záhuba, ich bohom je brucho a hanba je slávou tých, čo zmýšľajú pozemsky.

Veď naša vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.

A preto, bratia moji milovaní a vytúžení, moja radosť a moja koruna, takto pevne stojte v Pánovi, milovaní!

 

Pošuli sme Božie slovo.

 

 

Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo.V žiarivom oblaku bolo počuť Otcov hlas: Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho!

 

 

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 9, 28b-36

 

Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre

 

Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia – boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli. Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: „Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Nevedel, čo hovorí. Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám. Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli.

 

Počuli sme slovo Pánovo.