Domov

Litánie k svätému Rochusovi, rôzne iné modlitby, duchovné sväté prijímanie

Svätý Rochus, ochranca pred morom a epidémiami, vzývame ťa v našej úzkosti a boji proti koronavírusu, ktorý sa rýchlo šíri. Ty si vyliečil mnohých chorých na mor a ochránil si ich od smrti. Ochraňuj nás od epidémie. Pošli nám anjelov pokoja, odvahy a odovzdanosti, aby sme žili podľa Božej vôle. Amen.

Litánie k svätému Rochusovi

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

 

Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože – zmiluj sa nad nami.

Svätá Božia Rodička, oroduj za nás.

Svätá Mária, oroduj za nás.

Svätá Panna panien, oroduj za nás.

 

Svätý Rochus, veľkodušný ochranca ľudstva, oroduj za nás

Svätý Rochus, veriaci učeník Ježiša Krista, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý nosil vo svojom tele znamenie kríža, oroduj za nás

Svätý Rochus, v ktorom neustále prežívala Vášeň, oroduj za nás

Svätý Rochus, so srdcom zapáleným ohňom dobročinnosti, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si rozdal svoj majetok chudobným, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si obetoval svoj život núdznym, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si uzdravil nakazených, vierou v lásku k Ježišovi Kristovi, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si sa snažil v živote uľaviť chorým, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si slúžil malomocným s horlivosťou a hrdinskou odvahou, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si znakom kríža zastavoval mor, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si pred nákazou zachránil veľa miest, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si bol tiež zasiahnutý morom, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si sa stal vzorom trpezlivosti pre obete moru, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si sa zázračne uzdravil, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si bol napriek svojej nevine hanobený, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorého nechali uväzniť, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si zvyšok života strávil vo väzení ako previnilec, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si bol koncilom svätorečený v boji proti moru, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorého Ježiš Kristus korunoval slávou a cťou, oroduj za nás

Svätý Rochus, náš spoločník na púti životom, oroduj za nás

Svätý Rochus, spoločník nás veriacich, oroduj za nás

Svätý Rochus, patrón tých, ktorí veria, oroduj za nás

Svätý Rochus, svätý medzi svätými, oroduj za nás

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

 

Prosme, nech Pán milostivo zhliadne na príhovor sv. Rochusa na naše rodiny, ochráni ich pred koronavírusom, zastaví šírenie tohto vírusu, a všetkých postihnutých zachová pri živote, ak je to v súlade s Jeho vôľou. Nech sa postihnuté krajiny s dôverou utiekajú k Pánovi, ľudia nech zjednajú nápravu vo svojich životoch a vydajú sa na cestu pokánia. (Môžeme pridať desiatok ruženca.)

 

Modlitba k svätému Rochusovi, patrónovi boja  proti epidémiám

Svätý Rochus, patrón v boji proti epidémiám, ty si vyliečil znamením kríža mnohých chorých morom. Aj v Ríme si týmto spôsobom zachránil od smrti veľa chorých. Na spiatočnej ceste do vlasti si sám ochorel a nakazil si sa morom. Bol si blízko smrti, no anjel ta povzbudzoval a dodával ti odvahy. Verný pes ti prinášal stravu. Uzdravil si sa, neskôr ťa hodili do väzenia. Bol si pokorný ako vždy, znášal si všetko utrpenie, ktoré ti bolo spôsobené. Ľud sa k tebe utiekal v čase moru a epidémií. Aj my ťa prosíme, vyprosuj nám u Pána milosť, aby sme sa ochránili pred touto epidémiou, ktorá sa šíri svetom. Amen

 

iná modlitba k svätému Rochusovi:

Svätý Rochus, ochranca pred morom a epidémiami, vzývame ťa v našej úzkosti a v boji proti koronavírusu, ktorý sa rýchlo šíri. Ty si vyliečil mnohých chorých na mor a ochránil si ich od smrti. Ochraňuj nás od tejto epidémie. Pošli nám anjelov pokoja, odvahy a odovzdanosti, aby sme žili podľa Božej vôle. Amen.

 

Modlitba k svätej Rite, patrónke neriešiteľných situácií

Ó, svätá patrónka núdznych, svätá Rita, ktorej prosby Boh takmer nikdy neodmietne. On ťa vďaka tvojmu vnútornému bohatstvu obdaroval mnohými milosťami a preto ťa nazývame Pomocníčkou v bezradnosti a v neriešiteľných situáciách. Svätá Rita, tak pokorná, čistá, ponižovaná, trpezlivá, ty si tak plná útrpnej lásky k ukrižovanému Ježišovi, ktorý ti dopraje všetko, čo od neho žiadaš, a kvôli ktorému sa všetci s istotou obraciame na teba. Skloň sa k našej prosbe a v mene tvojho ctiteľa a prosebníka ju predostri pred Boží majestát. Buď k nám štedrá tak, ako si aj vždy bola v toľkých nádherných prípadoch. Pre väčšiu slávu Boha, pre šírenie úcty k Tebe a pre útechu tých, ktorí ti dôverujú.

Sľubujeme ti, že ak nám Boh udelí tú milosť, o ktorú tu prosíme, budeme ti preukazovať svoju priazeň, budeme ťa  chváliť a navždy ti spievať piesne chvál. Spoliehajúc sa na tvoje zásluhy a mocný príhovor pred Ježišovým Najsvätejším Srdcom ťa prosíme, aby si nám vyprosila tieto milosti [tu povedzte, o čo prosíte]. Oroduj za nás, svätá Rita, aby sme sa stali hodnými Kristových prisľúbení. Amen.

 

 

Arcibiskup Mons. Ján Orosch:

V súvislosti s rýchlo sa šíriacim ochorením COVID-19 v krajinách Európy trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzval kňazov a veriacich Trnavskej arcidiecézy počas svätej omše, ktorú slávil v nedeľu 8. marca v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa, aby sa na záver každej svätej omše po postkomúnii modlili modlitbu k Trnavskej Panne Márii.

Matka Božia Trnavská svojím príhovorom u Nebeského Otca už nie jeden raz zachránila Trnavu od rôznych rán, či to bol mor alebo vojna. Rozhodnutie trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, aby sa modlitbu k Trnavskej Panne Márii na záver svätej omše modlili kňazi a pospolitý ľud, bolo vydané v ten istý deň, teda v nedeľu 8. marca 2020 i vo forme dekrétu.

Situácia so šírením COVID-19 sa však mení z hodiny na hodinu. V súčasnosti z rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, ktorému sa v utorok 10. marca 2020 slovenskí biskupi s bolesťou podriadili, nemožno sláviť sväté omše verejným spôsobom. Preto trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzýva, aby sa veriaci túto známu modlitbu k Trnavskej Panne Márii modlili jednotlivo alebo ako rodina vo svojich domácnostiach. Ak vlastnia obraz Trnavskej Panny Márie, nech sa spoločne modlia pred jej obrazom.

Kňazov Trnavskej arcidiecézy zároveň povzbudzuje, aby sa modlitbu modlili po postkomúnii pri súkromných svätých omšiach, ktoré slávia.

- -

Modlitba k Trnavskej Panne Márii:

 

Ľútostivá Kráľovná neba i zeme,

zhliadni na svoje kajúce dietky a prijmi vďaky za všetky dobrodenia,

ktoré si nám vyprosila u svojho Božského syna.

Ďakujeme ti najmä za premnohé dobrodenia,

ktoré si vyprosila nášmu národu a nášmu mestu v ťažkých časoch utrpenia, vojny a moru.

Vrúcne ťa prosíme, ochraňuj náš národ a naše mesto teraz i v budúcnosti.

Ráč nám vyprosiť pokojné časy,

aby sme mohli ešte viacej chváliť tvoje milosrdenstvo

a so všetkými svätými i s celou Cirkvou zvelebovať Božie dobrodenia. Amen

Milostivá panenská Matka Mária,

s najhlbšou poníženosťou ťa ctíme a velebíme v tomto zázračnom obraze,

na ktorom sa v smutných časoch vnútorných i vonkajších nepokojov a morovej rany

v tejto krajine objavili slzy a krvavý pot.

Ctíme a velebíme tvoje súcitné prečisté srdce.

Padáme na kolená a z hlbokosti svojej duše voláme:

Ukáž svoje horké slzy svojmu Božskému Synovi, vypros nám odpustenie našich hriechov.

Vypros nám pomoc vo všetkých našich potrebách.

Ochraňuj nás vo všetkých našich úzkostiach a protivenstvách.

Zdvihni, ó nebeská Kráľovná, svoju mocnú pravicu.

Odvráť od našej vlasti a jej občanov mor, hlad a vojnu.

Zdvihni svoju materinskú ruku,

žehnaj svoje verné deti, ktoré sa k tebe vinú s úctou a láskou.

Pomáhaj nám rásť vo svätých čnostiach, teba vždy viac milovať,

v milosti tvojho Božského Syna žiť i umrieť,

aby sme sa tak raz mohli s ním a s tebou v nebi radovať. Amen

Biskup Mons. Vilam Judák:

Modlitba ľudu, ktorú sa modlil v 18. storočí v čase moru

Spravodlivý a milosrdný Pane a Bože náš, tvoje činy sú všetky správne. Ty nechceš smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Zhrešili sme a svojimi neprávosťami sme ťa pohli k hnevu. Milostivý Bože, odpusť nám, a neodplácaj nám podľa našich neprávostí. Toľkokrát si ukázal svoje milosrdenstvo tým, ktorí ťa prosia o zmilovanie. Na príhovor nášho veľkého svätca. Andreja - Svorada. si popravenému zločincovi pre tvoje zľutovanie prinavrátil život, keď pred svojou smrťou oľutoval svoje hriechy. Znamením svätého kríža Andrej - Svorad ho priviedol medzi živých. Na jeho orodovanie, zľutuj sa nad nami a odvráť od nás svoju trestajúcu pravicu. Osvieť lekárov, aby túto chorobu dobre spoznali a požehnaj ľudstvu lieky, aby chorým pomáhali. Ak však chceš, aby táto choroba ešte trvala, prijmeme tvoju svätú vôľu s oddanosťou. Len o to ťa prosíme, nedaj žiadnemu zomrieť nepripravene a v hriechu. Daj, aby nám toto telesné zlo slúžilo na spásu našich duši. Panna Sedembolestná, Matka naša, patrónka nášho ľudu, oroduj za nás, za náš národ a za celé ľudstvo, aby aj tvoje bolesti, ktoré si so svojím Synom pretrpela, pomohli k našej záchrane. Amen.

 

Duchovné sväté prijímanie

Najláskavejší Ježišu! Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, keď som už toľko ráz pocítil Tvoje milosrdenstvo! Práve teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky. Moje srdce veľmi túži spojiť sa s Tebou. Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne. Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, aby som sa s Tebou spojil a bol večne spasený. Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam. Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol. Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia. Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky. Amen.

Alebo kratšie:

Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.

Poznámka: Na túto možnosť upozornili viaceré farnosti; ide o modlitbu svätého Alfonza.

 

 

 

Pozývame veriacich modliť sa k patrónom slovenského zdravotníctva

Bratislava 12. marca (TK KBS) Všetckých veriacich pozývame k modlitbe k patrónom slovenského zdravotníctva - sv. Kozmovi a Damianovi.

MODLITBA K SVÄTÝM LEKÁROM A DIVOTVORCOM KOZMOVI A DAMIÁNOVI

K vám, svätí a nezištní divotvorcovia, Kozma a Damián, prichádzame dnes my nehodní, ako k pohotovým pomocníkom a mocným orodovníkom. Skláňame sa pred vami a vrúcne prosíme: Neprehliadnite prosby nás hriešnych, nemocných a ponorených do mnohých prehrešení. Proste Pána, aby nám, svojim nehodným služobníkom, udelil hojné milosti.

Zbavte nás každého zármutku a bolesti, lebo vy ste od nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, prijali nevyčerpateľnú milosť uzdravovať, a to za vašu pevnú vieru, nezištné liečenie a mučenícku smrť.

Vám zverujeme samých seba, naše zdravotníctvo, celý zdravotnícky personál i všetkých, ktorí potrebujú našu ľudskú pomoc a vašu pomoc zhora.

Vyproste nám od Pána všetko, čo nám môže byť osožné už v tomto časnom živote, ale najmä to, čo nám prispeje k večnej spáse, aby sme na váš príhovor mohli zakončiť svoj život po kresťansky, bez bolesti, bez zahanbenia a v pokoji a aby sme boli zbavení diabolských nástrah i večných múk a mohli sa stať dedičmi blaženého Nebeského kráľovstva.

A hoci si pre množstvo našich hriechov nezaslúžime vašu priazeň, vy však, ako verní uskutočňovatelia Božej lásky v praxi, pomôžte nám, aby sme prinášali dôstojné ovocie pokánia a dosiahli blažený pokoj, chváliac a oslavujúc Pána a Boha, ktorý je obdivuhodný vo svojich svätých, nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, i jeho prečistú Matku, stále, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Sv. Kozma a Damian sú už 1 500 rokov patrónmi kresťanských zdravotníkov, zdravotníckych zariadení, zdravotníckych škôl, lekárskych fakúlt a pacientov v celom svete. Už v prvej polovici 6. storočia dal pápež Felix IV. postaviť v Ríme na ich počesť kostol. V júli 2016 bolo pri príležitosti púte zdravotníkov na Skalke pri Trenčíne zverené slovenské zdravotníctvo a slovenskí zdravotníci i pacienti pod ich patronát.

               

 

Pápež František zveril mesto Rím Matke Božej - Uzdraveniu chorých

Rím 12. marca (RV) V stredu 11. marca sa Svätý Otec František pripojil k sláveniu dňa modlitby a pôstu v Rímskej diecéze a prostredníctvom videoposolstva predniesol modlitbu k Matke Božej pred kópiou jej milostivého obrazu z pútnickej svätyne Matky Božskej lásky - Divino Amore.

Videoposolstvo s modlitbou pápeža Františka bolo zaznamenané vo vatikánskej Sále bibliotéky, odkiaľ sa Svätý Otec prihovára veriacim cez kameru počas mimoriadnych epidemiologických opatrení. Video odvysielali talianske katolícke médiá pred priamym prenosom svätej omše zo svätyne Divino Amore, ktorú večer o 19. hodine za zatvorenými dvermi pútnického chrámu slávil pápežský vikár pre Rímsku diecézu kardinál Angelo De Donatis.

Obľúbená mariánska pútnická svätyňa Divino Amore sa nachádza na južnom okraji Ríma. Pred milostivým obrazom Matky Božskej lásky sa podobne zjednotili obyvatelia Ríma pod vedením pápeža Pia XII. 11. júna 1944 v Kostole sv. Ignáca v strede mesta, aby v zlomovom momente vojny na príhovor Panny Márie vyprosovali Božiu ochranu mesta pred vojnovým pustošením.

Modlitba Svätého Otca pred milostivým obrazom Matky Božej

Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje.

Zverujeme sa ti, Uzdravenie chorých, ktorá si pod krížom bola pripojená k Ježišovej bolesti, pevne si uchovávajúc svoju vieru.

Ty, Záchrana rímskeho ľudu, vieš čo potrebujeme a sme si istí, že sa postaráš, aby tak ako v Káne Galilejskej mohla znova nastať radosť a oslava po tejto chvíli skúšky.

Pomáhaj nám, Matka Božskej lásky, riadiť sa dôsledne vôľou Otca a konať to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa našimi bolesťami, aby nás priviedol skrze kríž k radosti vzkriesenia. Amen. 

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

 

 

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej

Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť.

Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti.

Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN

Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita, ABÚ Košice, Prot. č. 374/17

 

Žalm 91

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva

a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,

povie Pánovi: "Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj."

Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru.

Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute.

Jeho pravda je štítom a pancierom, nebudeš sa báť nočnej hrôzy,

ani šípu letiaceho vo dne, ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie.

I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, teba nezasiahne.

Budeš sa môcť dívať vlastnými očami a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom.

Lebo tvojím útočišťom je Pán, za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.

Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,

lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.

Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň.

Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, leva i draka rozšliapeš.

Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.

Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim.

 

 

Modlitba čínskych biskupov:

Bože, Ty si žriedlom všetkého dobra. Prichádzame k Tebe, aby sme vzývali Tvoje milosrdenstvo. Ty si stvoril vesmír v harmónii a kráse, ale my, našou pýchou sme zničili chod prírody a vyprovokovali ekologickú krízu, ktorá zasiahla naše zdravie a blaho ľudskej rodiny. Preto Ťa prosíme o odpustenie.

Zhliadni Bože milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame v strede novej vírusovej epidémie. Daj, aby sme mohli zakúsiť ešte Tvoju otcovskú starostlivosť. Obnov poriadok a harmóniu a obnov v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu Zem, ako verní strážcovia.

Zverujeme Ti všetkých chorých a ich rodiny. Prines uzdravenie ich telu, ich mysli a ich duchu, sprav ich účastných na Veľkonočnom Tajomstve Tvojho Syna. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a zosilniť ducha solidarity medzi nami. Podopri lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú zdroje na ochranu svojho zdravia.

Veríme, že Ty si ten, ktorý hýbe chod dejín človeka a Tvoja láska môže zmeniť v dobro náš osud, akýkoľvek je náš ľudský stav. Daruj pevnú vieru všetkým kresťanom, aby uprostred strachu a chaosu mohli vykonávať misiu, ktorú si im zveril.

Ó, Bože, požehnaj hojne našu ľudskú rodinu a zažeň všetko zlo. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme Ťa mohli oslavovať a ďakovať Ti s obnoveným srdcom. Pretože Ty si Tvorcom života a s Tvojím Synom, naším Pánom v jednote s Duchom Svätým, žiješ a kraľuješ, na veky vekov. Amen.

 

Litánie k svätému  pápežovi Jánovi Pavlovi II. Veľkému

Imprimatur pre poľský text Stanisław kardinál Dziwisz 12. 4. 2011

 

Pane, zmiluj sa               Pane, zmiluj sa

Kriste, zmiluj sa              Kriste, zmiluj sa

Pane, zmiluj sa               Pane, zmiluj sa

Otec na nebesiach, Bože,                           zmiluj sa nad nami

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,                        zmiluj sa nad nami

Duch Svätý, Bože,                                      zmiluj sa nad nami

Svätá Trojica, jeden Boh,                            zmiluj sa nad nami

Svätá Mária,                                                                           oroduj za nás

Svätý Ján Pavol II.,                                                                 oroduj za nás

Ponorený v Otcovi bohatom na milosrdenstvo,                      oroduj za nás

Zjednotený s Kristom, Vykupiteľom človeka,                          oroduj za nás

Naplnený Duchom Svätým, Pánom a Oživovateľom,             oroduj za nás

Úplne oddaný Márii,                                                                oroduj za nás

Priateľ  svätých a blahoslavených,                                          oroduj za nás

Nástupca svätého Petra a sluha sluhov Božích,                     oroduj za nás

Strážca Cirkvi učiaci pravdy viery,                                           oroduj za nás

Otec Koncilu a vykonávateľ jeho odkazu,                                oroduj za nás

Upevňovateľ jednoty kresťanov a celej ľudskej rodiny,            oroduj za nás

Horlivý ctiteľ Eucharistie,                                                         oroduj za nás

Neúnavný pútnik tejto zeme,                                                   oroduj za nás

Misionár všetkých národov,                                                     oroduj za nás

Svedok viery, nádeje a lásky,                                                  oroduj za nás

Vytrvalý účastník Kristovho utrpenia,                                      oroduj za nás

Apoštol zmierenia a pokoja,                                                    oroduj za nás

Podporovateľ civilizácie lásky,                                                 oroduj za nás

Hlásateľ novej evanjelizácie,                                                   oroduj za nás

Majster vyzývajúci zatiahnuť na hlbinu,                                   oroduj za nás

Učiteľ ukazujúci svätosť ako rozmer života,                            oroduj za nás

Pápež Božieho milosrdenstva,                                                oroduj za nás

Veľkňaz zhromažďujúci Cirkev na prinášanie obetí,                oroduj za nás

Pastier sprevádzajúci ovečky do neba,                                    oroduj za nás

Brat a majster kňazov,                                                              oroduj za nás

Otec zasvätených osôb,                                                           oroduj za nás

Ochranca kresťanských rodín,                                                 oroduj za nás

Posilnenie manželov,                                                                oroduj za nás

Ochranca nenarodených,                                                         oroduj za nás

Opatrovník detí, sirôt a opustených,                                         oroduj za nás

Priateľ a vychovávateľ mládeže,                                               oroduj za nás

Dobrý Samaritán trpiacich,                                                       oroduj za nás

Podpora pre ľudí starších a osamelých,                                   oroduj za nás

Hlásateľ pravdy o ľudskej dôstojnosti,                                      oroduj za nás

Muž modlitby ponorený v Bohu,                                               oroduj za nás

Milovník liturgie slúžiaci svätú omšu na oltároch sveta,           oroduj za nás

Stelesnenie pracovitosti,                                                           oroduj za nás

Zamilovaný do Kristovho kríža,                                                oroduj za nás

Príkladne realizujúci povolanie,                                                oroduj za nás

Vytrvalý v utrpení,                                                                    oroduj za nás

Vzor života a zomierania pre Pánovi,                                      oroduj za nás

Napomínajúci  hriešnikov,                                                        oroduj za nás

Ukazujúci cestu zblúdilým,                                                       oroduj za nás

Odpúšťajúci tým, ktorí spôsobili krivdu,                                    oroduj za nás

Rešpektujúci protivníkov i prenasledovateľov,                         oroduj za nás

Hovorca i obhajca prenasledovaných,                                      oroduj za nás

Pomocník nezamestnaných,                                                     oroduj za nás

Starostlivý o osoby bez prístrešia,                                            oroduj za nás

Navštevujúci väzňov,                                                                oroduj za nás

Posilňujúci slabých,                                                                  oroduj za nás

Učiaci všetkých solidarite,                                                        oroduj za nás

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

 

K. Oroduj za nás svätý Ján Pavol.

Ľ. Aby sme životom i slovom ohlasovali svetu Krista, Vykupiteľa človeka.

 

Modlime sa:

Milosrdný Bože, prijmi naše poďakovanie za dar apoštolského života  a poslania svätého Jána Pavla II. a na jeho príhovor  pomôž nám rásť v láske k tebe a odvážne hlásať Kristovu lásku všetkým ľuďom. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Nihil obstat: Mons. Stanislav Stolárik, predseda Liturgickej komisie KBS, košický pomocný biskup 4. 5. 2011.

Imprimatur:  Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup - metropolita, 5. 5. 2011